Pliki cookies

Korzystamy z plików cookies (Google Analytics, Facebook), aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.

Ustawienia plików cookies

Ustawienie plików cookies

Regulamin

SING
& JOY

Regulamin Karaoke Spot oraz rezerwacji na www.karaokespot.pl

§1. Definicje

 1. Organizator – organizatorem i właścicielem Karaoke Spot jest Karaoke Box Wojciech Legerski (adres: ul. Westerplatte 13/7, 31-033 Kraków, NIP: 6793207057, REGON: 387341267, adres do korespondencji: ul. Cechowa 51/2, 30-614 Kraków), adres e-mail: booking@karaokespot.pl.
 2. Regulamin – oznacza regulamin określający zasady korzystania z Usług świadczonych przez Organizatora.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub korzysta lub skorzystała z Usług świadczonych przez Organizatora, w tym osoby, które przebywają w Lokalu.
 4. Portal – serwis internetowy www.karaokespot.pl umożliwiający Klientom dokonywanie rezerwacji Usług. 
 5. Usługa – wszystkie usługi świadczone przez Organizatora, w szczególności: odpłatny wynajem pokoi karaoke na określony czas, sprzedaż jedzenia i picia oraz odpłatne usługi związane z organizacją imprez tematycznych, a ponadto usługi umożliwiające dokonanie rezerwacji.
 6. Lokal – miejsce, w którym świadczone są Usługi przez Organizatora znajdujący się w Krakowie przy ul. Westerplatte 13/7.
 7. Cennik – dokument zawierający aktualne ceny dotyczące Usług. 

§2. Postanowienia Ogólne

 1. Wszystkie Usługi świadczone przez Organizatora odbywają się w Krakowie – adres: ul. Westreplatte 13/7, 31-055 Kraków.
 2. W Lokalu znajdują się osobne pokoje podlegające wynajmie w celu organizacji karaoke i/lub imprez tematycznych.
 3. Klienci zobowiązani są do zapoznania się Regulaminem, a przebywanie w Lokalu i korzystanie z Usług świadczonych przez Organizatora jest równoznaczne z akceptacją i przyjęciem warunków Regulaminu.
 4. Wszystkie osoby zobowiązane są do przestrzegania zasad Regulaminu oraz zaleceń obsługi w związku z korzystaniem z Usług.

§3. Zasady korzystania z Lokalu

 1. Podczas przebywania w Lokalu należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń obsługi.
 2. Obsługa Lokalu może wyprosić osobę z Lokalu w każdym momencie, w sytuacji, gdy ta zagraża bezpieczeństwu obsługi, innych osób, infrastruktury Lokalu bez zwrotu uiszczonej opłaty za wstęp.
 3. Organizator oraz obsługa mogą odmówić świadczenia Usług osobom pod wpływem alkoholu oraz innych substancji odurzających oraz w sytuacji, gdy osoba ta zagraża bezpieczeństwu obsługi, innych osób, infrastruktury Lokalu.
 4. Pierwszeństwo świadczonych przez Organizatora Usług mają Klienci z wcześniejszą rezerwacją.
 5. Godziny otwarcia Lokalu ustala Organizator. Godziny otwarcia i zamknięcia Lokalu mogą się zmienić w zależności od dnia i decyzji Organizatora.
 6. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać w Lokalu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 7. Osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia korzystając z Usług oświadczają, że posiadają stosowną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie przebywające w Lokalu.
 9. Na terenie Lokalu można spożywać jedzenie i napoje (w tym napoje alkoholowe) zakupione wyłącznie w Lokalu. Zabronione jest wnoszenie i spożywanie jedzenia i picia zakupionego poza Lokalem, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione z Organizatorem lub obsługą Lokalu i uzyskano stosowną zgodę (np. tort urodzinowy).
 10. Napoje alkoholowe sprzedawane są i podawane wyłącznie osobom, które ukończyły 18 lat.
 11. Jeżeli obsługa ma wątpliwości dotyczące wieku osoby zamawiającej alkohol, ma prawo zażądać od niej przedstawienia dokumentu tożsamości ze zdjęciem, zawierającego datę urodzenia. Jeżeli dana osoba nie przedstawi takiego dokumentu, obsługa ma prawo odmówić sprzedania jej napojów alkoholowych.
 12. Obsługa może odmówić sprzedaży i podania alkoholu osobom nietrzeźwym
 13. Zabrania się wnoszenia do Lokalu i spożywania nielegalnych środków odurzających.
 14. W Lokalu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz ich elektronicznych odpowiedników.
 15. W Lokalu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 16. Osoby korzystające z Usług zdają sobie sprawę i wyrażają zgodę na możliwość utrwalenia ich wizerunku w formie rejestracji audiowizualnej i zdjęć fotograficznych, w tym jako osób stanowiących szczegół całości. 

§4. Zasady bezpieczeństwa

 1. W Lokalu znajduje się monitoring mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla osób przebywających w Lokalu oraz ochrony mienia.
 2. Osoby przebywające w Lokalu zobowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu oraz osób trzecich, w szczególności zabrania się zachowywania w sposób agresywny i niebezpieczny, zagrażający dla innych osób przebywających w Lokalu. W takiej sytuacji obsługa może wyprosić taką osobę z Lokalu bez zwrotu kosztów związanych z wstępem do Lokalu.
 3. Zabrania się wnoszenia do Lokalu jakichkolwiek nielegalnych substancji i przedmiotów m.in. broni palnej, gazowej, noży, ostrych i niebezpiecznych przedmiotów, a także wyrobów pirotechnicznych i innych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi i infrastruktury Lokalu.
 4. Obsługa może poprosić o okazanie zawartości plecaka, torebki, reklamówki itp. jeżeli ma podejrzenie, że osoba posiada zakazane Regulaminem przedmioty na terenie Lokalu. W przypadku odmowy okazania zawartości, obsługa ma prawo odmówić wstępu bez zwrotu kosztów wstępu.
 5. Obsługa, Organizator, ochrona może w trosce o bezpieczeństwo zatrzymać ostre i niebezpieczne przedmioty.
 6. W Lokalu zainstalowane są urządzenia audiowizualne (nagłośnienie, obraz), które mogą spowodować pogorszenie się a nawet utratę wzorku lub słuchu. Podczas korzystania z Usług może być puszczana głośna muzyka oraz migotliwy obraz. Osoby z przeciwskazaniami nie powinny korzystać z Usług oferowanych przez Organizatora. Przebywając w Lokalu, osoby przyjmują powyższą informację do wiadomości i przejmują na siebie odpowiedzialność za ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany działaniem ww. urządzeń.
 7. Osoby przebywające w Lokalu zobowiązane są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań Organizatora oraz obsługi.
 8. Lokal objęty jest usługą ochroniarską realizowaną przez firmy zewnętrzne. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia osób przebywających w Lokalu oraz mienia, obsługa ma prawo wezwać ochronę.
 9. Organizator nie odpowiada za działania i/lub zaniechania firm ochroniarskich. Wszelkie roszczenia z tym związane powinny być kierowane do firm ochroniarskich. 
 10. Osoby, które otrzymały wcześniej nakaz opuszczenia Lokalu, a mimo to będą próbowały w nim pozostać mogą zostać wyproszone przez obsługę Lokalu lub firmę ochroniarską. 

§5.  Rezerwacje

 1. Rezerwacji w Lokalu można dokonać osobiście w Lokalu lub za pośrednictwem Portalu. 
 2. Rezerwacja dokonywana jest na określony dzień, godzinę, czas trwania Usługi oraz ilość osób.
 3. Rezerwacja wiąże się z uiszczeniem opłaty za Usługę zgodnie z Cennikiem.
 4. Potwierdzeniem dokonania rezerwacji jest dowód zapłaty oraz dokument rezerwacji w przypadku rezerwacji osobistej w Lokalu lub potwierdzenie otrzymane na wskazany adres e-mail w przypadku rezerwacji za pośrednictwem Portalu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonaną rezerwację.
 6. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa tylko jeden raz, nie później niż na 12 godzin przed terminem rezerwacji. Potwierdzeniem skutecznej zmiany terminu rezerwacji jest potwierdzenie wydane w Lokalu lub w przypadku rezerwacji za pośrednictwem Portalu otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem zmiany rezerwacji. 
 7. W przypadku odwołania rezerwacji nie później niż 24 godziny przez zarezerwowanym terminem możliwy jest zwrot całej uiszczonej kwoty.
 8. W przypadku odwołania rezerwacji nie później niż 12 godzin przed zarezerwowanym terminem możliwy jest zwrot połowy uiszczonej kwoty.
 9. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 12 godzin przed zarezerwowanym terminem nie ma możliwości zwrotu jakiejkolwiek części uiszczonej kwoty.
 10. W celu zmiany lub odwołania rezerwacji należy ten fakt zgłosić osobiście w Lokalu lub jeżeli rezerwacja dokonywana była za pośrednictwem Portalu poprzez wysłanie e-mail na adres e-mail Organizatora booking@karaokespot.pl.
 11. Potwierdzeniem skutecznego odwołania rezerwacji jest potwierdzenie wydane w Lokalu lub w przypadku rezerwacji za pośrednictwem Portalu otrzymanie e-mail z potwierdzeniem odwołania rezerwacji. 
 12. Brak pojawienia się Klienta, który dokonał rezerwacji w ciągu 20 minut po rozpoczęciu rezerwacji skutkuje tym, iż rezerwacja przepada bez zwrotu uiszczonych kosztów.
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania rezerwacji bez podania przyczyny w każdym czasie z pełnym zwrotem uiszczonych kosztów.
 14. Zwrot uiszczonych kwot w przypadkach określonych w Regulaminie następuje do 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia o odwołaniu rezerwacji.
 15. W przypadku pojawienia się mniejszej ilości osób niż określonej w rezerwacji i brak wcześniejszego zgłoszenia tego faktu, nie przysługuje zwrot uiszczonej w związku z tym opłaty.
 16. Dopuszczalne jest przybycie większej ilości osób i dopuszczenie ich do zabawy za odpowiednią opłatą określoną w Cenniku, tylko wtedy, jeżeli będzie możliwość przyjęcia zwiększonej ilości osób w zarezerwowanym pokoju, o czym decyduje Organizator.
 17. Płatności on-line obsługiwane są przez zewnętrznego operatora i podlegają jego regulaminowi. 
 18. Warunkiem rezerwacji jest podanie prawdziwych danych wskazanych w odpowiednim formularzu zapoznanie się przez Klienta z postanowieniami Regulaminu oraz treścią Polityki Prywatności i ich akceptacja. Dokonując rezerwacji i korzystając z Usług Klient potwierdza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.
 19. Klient oświadcza, że dane podane w formularzu rezerwacyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Portalu, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Klientom korzystania z Usług (rezerwacji). 
 21. Wymagania techniczne do prawidłowego funkcjonowania Portalu to: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa, aktywne konto e-mail, telefon.
 22. Cennik może ulec zmianie, jednakże pozostaje to bez wpływu na już dokonane rezerwacje. 
 23. Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od rezerwacji Usługi dokonanej za pośrednictwem Portalu zgodnie z treścią art. 38 ust. 12 Ustawy o prawach konsumenta tj. w odniesieniu do umów o świadczenie usługi związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

§6.  Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
 1. rzeczy pozostawione czy zagubione w Lokalu;
 2. rzeczy zniszczone nie z winy Organizatora;
 3. uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe nie z winy Organizatora;
 4. zdarzenia losowe mogące uniemożliwić realizację Usługi (np. awaria prądu, działanie siły wyższej, ewakuacje zarządzone przez odpowiednie służby).
 1. Za dzieci przebywające w Lokalu odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. Za dzieci pozostawione bez opieki, Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
 2. Klient oraz osoba dokonująca szkody w mieniu w Lokalu zobowiązane będą do pokrycia wyrządzonej szkody, w szczególności do zapłaty odpowiednich kwot:
 1. zwymiotowanie, zsikanie lub defekacja w Lokalu – 500 zł;
 2. zabrudzenie sof, w szczególności na skutek chodzenia po nich, rozlanie, zabrudzenie innymi rzeczami – 400 zł;
 3. zniszczenie mikrofonu – 400 zł
 4. zniszczenie telewizora, wyświetlacza – 1000zł
 5. zniszczenie tabletu sterującego – 800 zł
 6. zniszczenie klimatyzacji – 800 zł
 7. zniszczenie, zalanie, zabrudzenie ścian – 500 zł
 8. zniszczenie drzwi akustycznych – 1000 zł
 9. zgubienie kluczka do szafki – 30 zł
 1. Powyżej określone kwoty mogą się sumować. Organizator zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość określonych powyżej kwot.
 2. Za zniszczenia w Lokalu, osoby, które się tego dopuściły, ponoszą odpowiedzialność cywilną i karną. 

§7. Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług można składać drogą mailową na adres e-mail: booking@karaokespot.pl.
 2. Organizator rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, dane adresowe, dane poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, dokładny opis wady i datę jej stwierdzenia, a także preferowany przez Klienta sposób odpowiedzi na reklamację.
 4. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. Możliwość skorzystania z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny tj. obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Organizator wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami.
 6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod poniżej wskazanymi adresami:
 1. Konsument, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, która znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Podanie danych osobowych celem skorzystania ze świadczonych przez Organizatora Usług jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu złożenia, realizacji i wykonania Usługi. 
 3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się dokumencie – Polityka Prywatności. 

§9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w każdym czasie na stronie internetowej www.karaokespot.pl oraz w Lokalu.
 2. W sprawach nieuregulowanych treścią postanowień niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cywilnego w tym przepisy regulujące prawa i obowiązki konsumenta.
 3. Wszelkie prawa (w tym autorskie prawa majątkowe) do dostępnych wzorów, dokumentów (w tym formularzy), zdjęć, logotypów należą wyłącznie do Organizatora lub podmiotów z nim współpracujących.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Cennik stanowi integralną część Regulaminu.
 5. Niniejszy regulamin został opublikowany w dniu 18/08/2023