Pliki cookies

Korzystamy z plików cookies (Google Analytics, Facebook), aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.

Ustawienia plików cookies

Ustawienie plików cookies

Polityka prywatności

SING
& JOY

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu RODO jest: Karaoke Box Wojciech Legerski (adres: ul. Westerplatte 13/7, 31-033 Kraków, NIP: 6793207057, REGON: 387341267, adres do korespondencji: ul. Cechowa 51/2, 30-614 Kraków), adres e-mail: hello@karaokespot.pl zwany dalej „Administratorem“. Wszelkie zapytania i uwagi dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o zgłaszanie do Administratora.

2. W jakim celu przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe 

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 

 1. przedstawienia ofert lub rozpatrzenia rezerwacji usługi oferowanej przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO;
 2. zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności niezbędnych do zawarcia umowy lub realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO;
 3. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i lit. e RODO;
 4. marketingu, w tym promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora celem dostosowania produktów i usług do Państwa preferencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. prowadzenia korespondencji w zakresie przekazywania Państwu niezbędnych informacji dotyczących zawarcia, wykonywania, rozwiązania umowy, a także wynikających z Państwa ewentualnych pism i wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. ustalenia, dochodzenia i windykacji roszczeń przez Administratora lub obrona przez roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością w drodze prowadzenia polubownych postępowań przedsądowych oraz przewidzianych przepisami prawa postępowań sądowych i mediacyjnych oraz egzekucyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 7. pozostałe cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu Administratora danych, w tym przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych i statystycznych, zapewnienia możliwości wykonywania oraz rozliczalności w zakresie wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności przepisów rachunkowych i podatkowych na postawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
 8. udostępniania Pani/Pana danych osobowych podmiotom współpracującym z Administartorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit a).

3. Kategorie Pani/Pana danych osobowych jakie są przetwarzane

Administrator może przetwarzać Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Pani/Pana lub osób trzecich: dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres); dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail); dane identyfikacyjne (np. data urodzenia); dane audio-wizualne (np. dane związane z monitoringiem w Lokalu);

Ponadto Administrator może przetwarzać inne dane osobowe, o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a jest to dokonywane w calach opisanych w niniejszym dokumencie. 

4. Skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe?

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana (np. podane we wniosku rezerwacyjnym lub na innych formularzach), a także pozyskane z innych źródeł zgodnie z prawem.

5. Udostępnianie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w celu wykonania umowy/wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Takimi odbiorcami danych mogą być upoważnieni pracownicy Administartora oraz podmioty zapewniające Spółce obsługę techniczną, informatyczną, telekomunikacyjną, księgową, prawną, windykacyjną, jak również podmioty współpracujące w zakresie archiwizacji, tworzenia statystyk. Ponadto, Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Administratora podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem. Administrator oświadcza, że dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Czas przetwarzania i okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe zazwyczaj będą przetwarzane przez czas wykonywania zawartej umowy – w celu zapewnienia możliwości wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również przez czas niezbędny do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest ustalany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, ważność oferty lub rozpatrzenia wniosku o rezerwację; okres przez jaki wykonywane są przez Administratora obowiązki i uprawnienia związane z zawartą z Panią/Panem umową czy świadczoną usługą; okres, który jest niezbędny do zabezpieczenia obrony interesów Administratora przed roszczeniami oraz w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, w tym w szczególności przez okres do upływu przedawnienia lub wygaśnięcia ewentualnych roszczeń; pozostałe cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych,  w tym przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych i statystycznych oraz do celów promocji i marketingu przez okres 10 lat. 

7. Przysługujące Pani/Panu prawa 

W związku z przetwarzaniem przez Administartora Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych, tj. może Pani/Pan uzyskać informacje, czy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe. Jeśli tak – może Pani/Pan uzyskać do nich dostęp, np. poprosić o ich kopię. Możecie Państwo również uzyskać szczegółowe informacje m.in. o tym, jakie Pani/Pana dane są przetwarzane i w jakim celu, komu są przekazywane; 
 2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych tj. jeżeli są one nieprawidłowe – może Pani/Pan poprosić o ich poprawienie;
 3. prawo do usunięcia Pani/Pana danych (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych prawem;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, w tym profilowania;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Państwa dane przetwarzane są z naruszeniem prawa;
 7. dodatkowo, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o skontaktowanie się w tym celu z Administratorem.

 1. Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Działania te mogą prowadzić do odmowy zawarcia umowy lub zaoferowania produktów lub usług na określonych warunkach. 

9. Informacja o wymogu podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy zawartej z Administratorem, podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zawarcie i realizacja umowy/ świadczenie usług.

10. W odniesieniu do informacji gromadzonych poprzez stronę www.karaokesport.pl – strona wykorzystuje pliki typu cookies. Pliki cookies to inaczej niewielkie pliki tekstowo-numeryczne wysyłane przez odwiedzaną stronę internetową i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Zawierają one informacje możliwe do odczytania przez podmiot je gromadzący, którym w tym przypadku jest administrator. Pliki cookies same w sobie nie zawierają informacji, które mogą być uznane za dane osobowe, bowiem nie pozwalają na identyfikację tożsamości osób, które je generują. Niemniej jednak, niektóre z informacji zawartych w plikach cookies, w połączeniu z posiadanymi przez nas informacjami, uzyskanymi w związku rezerwacją, mogą pozwalać na identyfikacje danej osoby i wówczas być uznane za dane osobowe.  Wykorzystywane przez nas pliki cookies: są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.); umożliwiają korzystanie z wszystkich funkcjonalności strony; pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika, dzięki czemu możliwe jest np. zapamiętanie danych nie trzeba każdorazowo wpisywać ich w oknie logowania; nie są szkodliwe dla urządzenia i nie zmieniają ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu. Pliki cookies mogą być wykorzystywane są w następujących celach: udostępniania funkcjonalności Sklepu; zapamiętywania informacji o sesji Użytkownika; zapamiętywania informacji o danych logowania; marketingowym, statystycznym. Ustawienia dotyczące plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej (np. Firefox, Chrome, Safri, Interet Explorer). Zastrzegamy, że zmiana ustawień dotyczących plików cookies może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu lub ograniczyć funkcjonalność Sklepu internetowego. Brak zgody na korzystanie z plików cookies powinno wiązać się z opuszczeniem strony internetowej Sklepu.

Strona www.karaokespot.pl jest hostowana (technicznie utrzymywana) na serwerach operatora zenbox.pl